அகீதா தமிழ் – முபாரக் மதனி

இஸ்லாமிய கல்விக் குழும வகுப்பு
பாடப் புத்தகம் : தஸ்ஹீலுல் அகீதா அல்இஸ்லாமிய்யா ( முக்தஸர்)
ஆசிரியர் : ஃபழீலதுஸ்ஷேய்க் முனைவர் அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்துல் அஸீஸ் அல்ஜிப்ரீன் (ஹஃபிழஹுல்லாஹ்) ( சஊதி அரேபியா )
தமிழில் : அஷ்ஷெய்க். முபாரக் மதனி

Course Information

Categories: ,

Start Course

FREE